Nizozemsko: Podnikání v Nizozemsku

Nizozemsko, země pro české firmy zaslíbená

Nizozemsko patří mezi technologicky nejvyspělejší země s otevřenou ekonomikou, rozsáhlou průmyslovou výrobou, vysokou orientací na mezinárodní obchod a velmi silným finančním sektorem. Řadí se mezi deset nejbohatších evropských zemí. Oceňovaným faktem je dlouhodobá politická stabilita, přátelské přijetí cizinců a ochota pomoci jim. Odhaduje se, že zde žije nejméně 113 různých národů. Vysvětlení je jednoduché: od středověku se sem uchylovali lidé, kteří byli z politických či náboženských důvodů nuceni opustit svou rodnou zemi, včetně učitele národů - Jana Ámose Komenského. Národy zde žijí v pospolitosti a s obdivuhodnou tolerancí.

Nizozemci jsou obecně hodnoceni jako dobří obchodníci, kteří drží slovo a kladou důraz na etiku obchodního jednání. Nemusíte mít vše napsáno „na papíře“ a nepodvedou Vás. Holandská administrativa se Váš nesnaží „nachytat“, ale převládá ochota pomoci. Není divu, že Nizozemsko požívá vysoké mezinárodní důvěry a prestiže, což je i důvodem, proč si jej vybralo mnoho českých firem jako své sídlo, přičemž nezanedbatelnou roli hrají i možnosti daňových úlev v případě založení holdingu (HQ – Head quaters) v Nizozemsku.

Nizozemský daňový systém určený pro firmy umožňuje řadu daňových úlev pro zahraniční subjekty, které v NL založí centrálu firmy (Headquarters) formou holdingové společnosti. Získat informace o těchto pobídkách je složité a k jednání o nich s daňovými úřady doporučujeme zajistit si služby místního daňového poradce („tax lawyer“). Příklady nejdůležitějších daňových úlev a podmínek:

 • převod dividend do holdingové firmy v NL ze zahraniční pobočky bez zdanění (není vybírána srážková daň);
 • kompenzace ztrát zahraničních poboček (HQ může zahrnout jako odčitatelnou položku při výpočtu daně);
 • možnost započtení úroku z úvěru poskytnutého holdingem pobočce v zahraničí jako odčitatelnou položku;
 • není vybírána srážková daň (witholding tax) ze splácených úroků;
 • využívání široké škály bilaterálních smluv NL o dvojím zdanění s ostatními státy, které nabízí často lepší úroky z dividend než je obvyklé;
 • ochota NL daňových inspektorů přiznat zvláštní daňová zvýhodnění finančním společnostem se sídlem v Nizozemsku;

 

Podmínky pro podnikání českých subjektů v Nizozemsku

Od 1.6.2006 Nizozemsko zavedlo částečnou sektorovou liberalizaci svého pracovního trhu pro občany osmi nových členských zemí EU včetně ČR. V praxi to znamená, že ve vybraných sektorech je uplatňována zjednodušená procedura pro vydávání pracovních povolení a odpadá zejména tzv. komunitární test (kdy se nejprve zkoumá, zda na dané pracovní místo neexistuje vhodný domácí kandidát). Opatření se týká následujících pěti sektorů: zemědělství, masný průmysl a zpracování ryb, vnitrozemská lodní doprava, vědecký výzkum a část kovoprůmyslu. Podrobnější informace - viz internetové stránky nizozemského ministerstva práce a sociálních věcí www.szw.nl a Centra pro práci a mzdu (CWI) www.cwinet.nl. V případě, že česká právnická nebo fyzická osoba založí v NL svou firmu či jinou formu podnikatelské činnosti (např. u auditorů je běžné „partnerství“, příp. BV nebo NV), kromě zakladatele/lů budou další čeští zaměstnanci muset mít pracovní povolení vydávané CWI (Centrum pro práci a mzdu – www.cwinet.nl, tel. 0031-793712903). Nizozemsko v souvislosti se vstupem 10ti nových členských států do EU uplatnilo pro 8 z nich přechodné období na volný pohyb pracovní síly, tzn. český občan (zaměstnanec) musí mít pracovní povolení, o které žádá NL zaměstnavatel na CWI.
 

Co byste měli vědět předtím, než začnete v Nizozemí podnikat

Český občan zvažující zahájit podnikání na území Nizozemska, musí splnit následující požadavky:

 1. zaregistrovat se v příslušné regionální Hospodářské komoře do obchodního rejstříku (viz dále).
 2. registrovat svůj pobyt na příslušném místním úřadě (radnici - Gemeente). Pokud bude občan ze států EU pobývat v NL během 6ti měsíců více než 4 měsíce, je povinen se registrovat v místním úřadě (Burgerzaken Gemeentehuis). K tomu je vyžadován platný cestovní pas nebo občanský průkaz, rodný list s apostilou a nizozemským překladem, doklad o ubytování a doklad o zdravotním pojištění. Vyšší formou registrace je pobytové povolení (pro občany EU - Proof of Lawful Residence). V tomto případě je nutno doložit další náležitosti jako je účel pobytu (např. pomocí výpisu z obchodního rejstříku KVK, podnikového plánu schváleného auditorem apod.) a dostatek finančních prostředků (nebo pracovní povolení, pokud jde o pobyt za účelem zaměstnání).
 3. přihlásit se k následujícím druhům pojištění: povinné odpovědnostní ručení (WA-wettelijke aansprakelijkheid) z titulu profese, povinné odpovědnostní ručení osobní a zdravotní pojištění (particuliere verzekering).
 4. zaregistrovat se na daňovém úřadě (Belastingdienst) v místě bydliště/podnikání, kde bude přiděleno tzv. SOFI nummer.
 5. zaregistrovat se na daňovém úřadě k placení daně z přidané hodnoty (tzv. BTW nummer).

V souvislosti s uvedenými činnostmi doporučujeme angažovat renomovaného právníka (advocaat) k sepsání příslušných smluv a pro vlastní výkon podnikatelské činnosti i zkušeného účetního (accountant). V Holandsku se předává každý měsíc, případně každé čtvrtletí, daňové přiznání. Výroční zpráva musí být potvrzena auditorem (register accountant).

Registrace podnikatelské činnosti v Nizozemsku

Probíhá na příslušné místní regionální Hospodářské komoře (tzv. Kamer van Kophandel – KVK), kterých je v NL 21. Seznam KVK i postup registrace je možno získat na www.kvk.nl.  Podnikatelská činnost, která bude zapsána do obchodního rejstříku, může v NL zahrnovat následující formy:

a) De eenmanszaak (podnik jednoho majitele), výhodou je, že nemusí být skládán žádný kapitál, ale zakladatel ručí celým svým majetkem.
b) De vennootschap onder firma –VOF (sdružení), může zahrnovat skupinu partnerů sdružených na základě smlouvy a není vyžadován žádný finanční základ.
c) De commanditaire vennootschap – CV (komanditní společnost klasická nebo s tichým společníkem).
d) De maatschap (partnerství).
e) De besloten vennootschap – BV (společnost s ručením omezeným, nutno složit kapitál ve výši 18.000,- €).
f) De naamloze vennootschap – NV (akciová společnost, nutno složit kapitál ve výši 45.000,- €).
g) Het Europese Economische Samenwerkingsverband – EESV (společnost podle evropského zákona, zřídka používaná forma).
h) De vereniging (sdružení/spolky).
i) De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij (družstva).
j) De stichting (nadace).
k) Buitenlandse rechtsvormen (zahraniční právní firmy). Registratie van een Britse Limited (registrace britské společnosti s ručením omezeným).

Nejobvyklejšími formami jsou BV, NV, CV, VOF, popř. podnik s kapitálem jednoho člověka. Každá forma vyžaduje sepsání příslušných dokumentů/smluv, kde je bezpodmínečně nutná součinnost holandského právníka (advokáta). Pro auditory je běžnou formou „partnerství“ (maatschap) nebo BV a u větších firem NV.

KVK poskytuje pro každý druh výrobku či podnikání dodatečné specializované informace včetně výčtu požadavků k jejich provozování.

Při podnikání v oblastech, které se dotýkají otázek bezpečnosti, ochrany zdraví spotřebitelů či ochrany životního prostřední a spadají pod tzv. Vestigingswet, je pro výkon daných činnosti vyžadováno odborné vzdělání. Toto opatření se týká např. výkonu stavebních prací, instalací všeho druhu, zpracování potravin (pekařství, lahůdkářství, masných a rybích produktů) a oprav a provozu dopravních prostředků vč. zemědělské techniky. Přehled uznatelných dokladů o kvalifikaci naleznete v tzv. "Diplomaregister" na stránkách nizozemského Ministerstva hospodářství (https://www.ez.nl/content.jsp?objectid=17323)

V Nizozemsku dále existuje zhruba 70 druhů regulovaných činností. Jejich přesný výčet vč. institucí, které poskytují informace o uznání kvalifikace získané v jiném státě, lze najít na www.beroepserkenning.nl/alphabetically.html. Účetní a auditoři patří mezi regulované profese.

Zakládáme společnost

V Nizozemsku neexistuje dvojí registrace podniku a podnikatele (živnostenské listy) jako v ČR. Živnostenské listy (tzv. middenstands diploma) byly před několika lety zrušeny.

Nejběžnější formou podniku v Nizozemsku je společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. Při zakládání a.s. je vyžadován minimální kapitál 45.000,- EUR, při zakládání s.r.o. 18.000,- EUR. V současné době se připravuje úprava snižující uvedené limity s cílem ulehčit zakládání podniků.

Stručný popis postupu založení společnosti s ručením omezeným (bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – B.V.)

Postupovat budete v následujících:

 • otevřete u nizozemské banky účet na jméno budoucí společnosti a složíte minimální kapitál 18.000,- EUR;
 • na základě potvrzení banky o složení základního kapitálu sepíše notář zakládající smlouvu a stanovy (notářské poplatky činí cca 1.500 až 2.000,- EUR);
 • notář zašle smlouvu a stanovy na nizozemské ministerstvo spravedlnosti, které musí vystavit prohlášení, že nemá proti založení firmy námitek; antecedentní prozkoumání zakladatelů firmy je součástí této procedury;
 • po obdržení kladného vyjádření od ministerstva spravedlnosti a po obdržení prohlášení z banky ohledně složených 18.000,- EUR následuje definitivní registrace zápisem do obchodního rejstříku u příslušné regionální obchodní komory (může zajistit notář);
 • do doby založení může firma působit pod svým jménem s dodatkem „BV i.o.“ (i.o. – in oprichting, tzn. v procesu založení); BV i.o. není považována za právní subjekt, ale může podnikat právní kroky a uzavírat právní smlouvy; v tomto případě je osoba zastupující BV i.o. finančně zodpovědná až do doby, kdy její jednání oficiálně založená BV potvrdí;

 

Nizozemsko vytváří pro vstup zahraničního kapitálu příznivé podmínky, které dokazuje mimo jiné i fakt, že se stalo sídlem významných nadnárodních společností, jako např. Unilever, Shell, DSM a AKZO. Nizozemská vláda aktivně podporuje příliv přímých zahraničních investic do země. Jedním z kontaktních míst pro investory je Agentura pro zahraniční investice (NFIA):

Netherlands Foreign Investment Agency
P.O.Box 20101
2500 EC Den Haag
Tel.: 0031-(0)70-379 88 18
Fax: 0031-(0)70-379 63 22
www.nfia.nl

Dne 28. září 2009 bylo nizozemským ministrem pro zahraniční obchod, Frankem Heemskerkem, a náměstkyní ministra spravedlnosti, Nebahat Albayrak, oficiálně otevřeno informační centrum "Holland Gateway", nebo-li "Brána do Nizozemska". Informační centrum se nachází ve Světovém obchodním centru na letišti Schiphol v Amsterdamu a je určeno zahraničním investorům a podnikatelům.
Význam tohoto centra spočívá v:

 1. poskytování informací o všech aspektech podnikání v Nizozemsku
 2. podpoře v administrativních procedurách, které jsou spojené s podnikáním v Nizozemsku
 3. poskytnutí kontaktů na odpovídající instituce.

Tento projekt je společnou iniciativou Nizozemské asociace pro zahraniční investice (Agentura Ministerstva pro ekonomické záležitosti) a Schiphol Group. Cílem je přiblížit Nizozemsko jako přitažlivou a přátelskou zemi pro zahraniční podnikatele. Více informací naleznete na: www.hollandgateway.nl.

 

Daňový systém

Přímé daně

Daně z příjmů fyzických osob

V Nizozemsku jsou rozlišovány 3 kategorie zdanitelných příjmů (three „boxes“), každá z nich s vlastní výší zdanění.

“Box 1" zahrnuje příjmy ze závislé výdělečné činnosti a příjmy z nemovitostí (pokud se jedná o nemovitost, ve které má příjemce trvalé bydliště), které jsou progresivně zdaňovány v rozmezí od 34,4 do 52%.
“Box 2" zahrnuje příjmy ze společností, ve kterých má příjemce více než 5% podíl. V tomto případě je daňová sazba 25%.
“Box 3" zahrnuje příjmy z cenných papírů, úroky z vkladů a příjmy z nemovitostí (jedná se o nemovitosti, ve kterých příjemce nemá trvalé bydliště včetně sekundárních nemovitostí), které jsou zdaňovány 30%.

Úplné informace získáte na drese: https://www.belastingdienst.nl/variabel/buitenland/en/private_taxpayers/private_taxpayers-02.html#P29_2478.

Daň ze zisku právnických osob

V letech 2005-2006 nizozemský parlament schválil výrazné snížení daně ze zisku právnických osob z předchozích 34,4% na 25,5% (resp. pro malé a střední firmy jsou v r. 2008 stanoveny sazby 23% u zisku v rozmezí 40 až 200 tis. EUR a jen 20% u zisku pod 40 tis. EUR).

Dividendy jsou zdaňovány sazbou 25%.

Daň dědická a darovací - odvíjí se od zdaňovací hodnoty majetku a dědického vztahu, sazba se pohybuje v rozmezí 5 – 68%.

Daň z výhry činí 25% a zdaňovány jsou výhry nad 454 EUR.

V roce 2006 byla zrušena daň při vydávání akcií obchodovatelných na kapitálovém trhu; a dále byla zvýšena hodnota darů, které lze odečíst od základu daně, ze 6% na 10% zisku.

 

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty (BTW)

Základní sazba je 19%. Snížená sazba ve výši 6% je obecně uplatňována na potraviny a léky, lékařské pomůcky, některé pracovně náročné služby, knihy a časopisy, přepravu osob, vstupné na kulturní a sportovní akce, vodu, různé zboží a služby využívané v zemědělství.

Spotřební daně

Jsou plně v souladu s nařízeními Evropské Rady, týkající se harmonizace spotřebních daní vnitřního trhu EU. Na litr nizozemského ginu (jenever) je uvalena daň 6,21 EUR, u piva s obsahem alkoholu nižším než 7% činí daň 5,50 EUR na hektolitr, u vína do 8,5% alkoholu je daň 29,51 EUR/hektolitr a s obsahem alkoholu 8,5-15% je daň 59,02 EUR /hl. U šumivého vína do 8,5% alkoholu činí daň 38,16 EUR/hl a nad 8,5% alkoholu 102.68 EUR/hl. Litr benzínu je zdaněn 0,67 EUR. Spotřební daň na tabák je odvozena z prodejní ceny, např. krabička 25 cigaret, která stojí 4,60 EUR, je zdaněna 2,63 EUR. Aktuální tarify (Tarievenlijst Accijns) lze nalézt na internetu Celní správy: https://www.douane.nl/zakelijk/accijnzen/

Daně z právních převodů

 • Daň z převodu nemovitostí - 6% z tržní ceny nemovitosti.
 • Daň z pojistného - 7 % z pojistné částky; od této daně jsou m.j. osvobozeny následující pojištění: životní, úrazové, zdravotní, v nezaměstnanosti, na invaliditu.

Daň z osobního automobilu a motocyklu

Jedná se o daň, která je uplatňována při registraci vozidla v NL. Tato daň je také nazývána daní z luxusu (BPM). U osobních automobilů činí tato daň 45,2% z katalogové ceny vozidla mínus 1.540 EUR. U vozidel s dieselovým motorem je tato daň 45,2% plus 328 EUR. U motocyklů činí daň 10,2% až do výše 2.133 EUR a 20,7% ceny nad tuto částku. U použitých vozidel je daň snižována podle stáří vozidla. Vozidla starší 25 let jsou osvobozena od této daně.

Daň z osobního motorového vozidla (automobily a motocykly)

Výše daně závisí na typu a hmotnosti vozidla a na typu pohonných hmot. Jedná se o daň, která je uplatňována při registraci vozidla v NL. Tato daň je také nazývána daní z luxusu (BPM). U osobních automobilů činí tato daň 42,3% z katalogové ceny vozidla mínus 1.442 EUR; u vozidel s dieselovým motorem je tato daň 42,3% plus 307 EUR. U motocyklů činí daň 9,6% až do výše 2.133 EUR a 19,4% ceny nad tuto částku. U použitých vozidel je daň snižována podle stáří vozidla. Vozidla starší 25 let jsou osvobozena od této daně. U vozidel zakoupených po 30. červu 2006 se berou v úvahu jejich environmentální charakteristiky, na principu bonus (sleva na dani max. 1400 EUR) a malus (přirážka max. 1600 EUR).

Daň z těžkých motorových vozidel

Eurovignette. Je určena dohodou, kterou uzavřely země Beneluxu, SRN, Švédska a Dánska.

Daně za znečišťování životního prostředí

 • daň z povrchové vody – pro podniky, které čerpají či využívají povrchovou vodu, činí 0,181 EUR/m3
 • daň z vodovodní vody (nemusí jít o pitnou) – 0,146EUR/m3
 • daň z odpadu 84,78EUR/1.000kg
 • daň z paliv – 12,45 EUR/ 1.000 kg
 • daň z energií – odvíjí se z množství použité energie

Clo na dovoz zboží – dovoz zboží ze zemí mimo EU.

Užitečné odkazy: www.belastingdienst.nl, www.minfin.nl, www.douane.nl

 

Možnosti daňových úlev v případě založení holdingu (HQ – head quarter) v Nizozemsku

Nizozemský daňový systém určený pro firmy umožňuje řadu daňových úlev pro zahraniční subjekty, které v NL založí centrálu firmy (HQ) formou holdingové společnosti. Získat informace o těchto pobídkách je velmi složité a k jednání o nich s daňovými úřady je doporučeno mít daňového poradce (v NL užíván výraz „tax lawyer“). Uvádíme příklad nejdůležitějších daňových úlev a podmínek:

 • převod dividend do holdingové firmy v NL ze zahraniční pobočky bez zdanění (není vybírána srážková daň);
 • kompenzace ztrát zahraničních poboček (HQ může zahrnout jako odčitatelnou položku při výpočtu daně);
 • možnost započtení úroku z úvěru poskytnutého holdingem pobočce v zahraničí jako odčitatelnou položku;
 • není vybírána srážková daň (witholding tax) ze splácených úroků;
 • využívání široké škály bilaterálních smluv NL o dvojím zdanění s ostatními státy (např. USA, JAR, SNS), které nabízí často lepší úroky z dividend než je obvyklé;
 • existuje ochota NL daňových inspektorů dát zvláštní daňová zvýhodnění finančním společnostem se sídlem v Nizozemsku;
 • úloha daňových poradců při vyjednávání daňových podmínek s daňovými úřady je ve srovnání s ČR mnohem důležitější ;
 • nizozemskými daňovými úřady není nepříznivě nahlíženo na „back-to-back loan arrangement“ mezi Nizozemskem a zeměmi „s daňovým rájem“.

 

Důležité smlouvy

Multilaterální: Smlouva o přistoupení ČR k EU – platnost od 1. 5. 2004

Bilaterální:

 1. Dohoda o zamezení dvojího zdanění mezi ČSSR a Nizozemským královstvím z 5. 11. 1974.
 2. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi ČSFR a Nizozemským královstvím z 29. 4. 1991.
 3. Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní (Praha, 26. června 1996).

Českým investorům, kteří mají v úmyslu zaměstnávat nizozemské pracovníky, doporučujeme prostudovat pracovní zákonodárství, které zajišťuje vysokou právní ochranu zaměstnanců. Stejně tak je nutno věnovat velkou pozornost formulaci a podmínkám pracovních kontraktů (začínající firmy v teritoriu by vše měly konzultovat s právníkem znalým NL zákonodárství). Je třeba si uvědomit následující úskalí:

 • propuštěným pracovníkům zaměstnavatel většinou vyplácí odstupné ve výši cca tolika průměrných měsíčních platů, kolik pracovník odpracoval let u firmy,
 • pracovníka nelze přemístit na nižší a méně placenou funkci bez souhlasu pracovního soudu,
 • v případě problémů, kdy zaměstnanci tuší, že firma může jít do likvidace, zaměstnanci mohou požádat o soudní obstavení majetku firmy, který bude použit na sociální program (odstupné).

 

Jak správně kupovat nemovitost v Holandsku

V Holandsku pro cizince neplatí žádné restrikce. Nemovitost můžete koupit jako soukromá i právnická osoba (obchodní společnost). Ke koupi nemovitosti stačí platný pas. Jedná-li se o manželský pár, doporučujeme nechat si přeložit a vzít s sebou i oddací list. Výnos z následujícího prodeje, nebo pronájmu po zdanění, můžete bez problémů převést do ČR.

Kde a kdo by měl v Holandsku investovat do nemovitostí

Holandsko není pro Čechy typickou rekreační destinací. Moře je tu studené, severní. Koupat se v něm, kromě rychlého svlažení v parných letních dnech, příliš nedá. Nicméně v létě jsou písčité pláže západního pobřeží zahlceny davy turistů. Známé jsou především přímořská centra jako je lázeňské městečko Scheveningen, Kijkduin nebo Wassenaar.

V sektoru rekreačních nemovitostí jsme svědky spíše opačného pohybu. Mnoho Holanďanů si koupilo, nebo pronajalo rekreační nemovitost právě v Čechách. Ať už se jedná o Jižní Čechy, nebo horské byty ve Špindlerově Mlýně či Harrachově.

V Nizozemsku tak budou investovat převážně čeští podnikatelé, a proto v předchozím textu byla věnována taková pozornost podmínkám investování v Holandsku. Z hlediska lokalit výhodných pro podnikání se bude jednat zejména o Amsterodam, Den Haag, Rotterdam, Maastricht a Utrecht.

 

Orientační ceny nemovitostí:

Typ nemovitosti    Cena
Nájem jednopokojového městského bytu plně vybaveného nábytkem

od 350 Eur/měsíc (menší města)
Amsterodam od 700 Eur/měsíc

 

Nájem čtyřpokojového městského bytu plně vybaveného nábytkem 

od 800 Eur/měsíc (menší města)
Amsterodam od 2000 Eur/měsíc

 

Kancelářská plocha od 20 Eur/m2/měsíc
Prodejní cena třípokojového bytu  od 150 000 Eur 
Rodinný dům v menším městě  od 300 000 Eur 
Rodinný dům ve větším městě  od 450 000 Eur 
Menší hotel o 15 lůžkách v Amsterodamu  3 000 000 Eur 


Kupní proces

Po té, co si nemovitost prohlédnete, domluvíte si podmínky koupě s jejím majitelem a dostanete od něj podklady k nemovitosti, zamíříte k notáři. Notář z titulu své funkce podklady ověří a zjistí, zda na nemovitosti neváznou dluhy, pohledávky a věcné břemeno vůči třetím osobám. Pokud jsou doklady v pořádku, přistoupí k vypracování rezervační či kupní smlouvy. Rezervační (obdoba naší smlouvy budoucí o smlouvě kupní) tehdy, budete-li využívat ke koupi hypotéku. Na vyřízení hypotéky potřebujete nejméně měsíc. Hypotéční banky půjčují bonitním klientům až do 80% z kupní ceny nemovitosti. V případě kupce z ČR, kterého banky neznají a nemá v Holandsku příjem, počítejte s půjčkou v řádu maximálně poloviny kupní ceny. V případě rezervační smlouvy skládáte zálohu v řádu 10% z kupní ceny. Platíte-li v hotovosti, notář přistoupí ihned k vytvoření kupní smlouvy. Majitelem nemovitosti se stáváte podpisem kupní smlouvy a klíče dostáváme v momentě, kdy zaplatíte kupní cenu a daně a poplatky spjaté s koupí nemovitosti. Kupní procedura trvá přibližně 2 - 3 měsíce.

Daně a poplatky spjaté s koupí a provozem nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti (Real estate transfer tax - RETT) činí 6% z kupní ceny nemovitosti. Roční daň z nemovitosti placená místnímu Finančnímu úřadu činí 0,1 – 0,3% z kupní ceny nemovitosti. Stanovuje ji Finanční úřad. Poplatky notáři činí okolo 1,5% z kupní ceny plus 19ti% daň z přidané hodnoty. Provize realitní kanceláře se ohybuje okolo 2,5% z kupní ceny nemovitosti. Ostatní náklady jako zápis do katastru, kolky se vejdou do 1% z kupní ceny. Celkově se daně a poplatky pohybují okolo 10% z kupní ceny nemovitosti.

 

Vít Klíma
Mezinárodní realitní konzultant

 

Zdroje: MZV ČR, Businesinfo.cz a Holandská turistická informační kancelář 

 

Přidat.eu záložku

Chcete nastavit vaše investiční portfolio nebo udělat jeho audit? Napište nám

Zkušenosti

Také máte někdy pocit, že kam se podíváte, tam se někomu daří a...

Akciecz běží díky fin. podpoře 

Anketa

Líbí se vám nový design našich stránek?

Ano (3 866)
Ne (379)

Celkový počet hlasů: 4245

Představení

07.05.2023 01:34
Máme dvacet let profesionálních zkušeností s nastavováním našich...

Obrazem

Chcete z roku 2021 udělat parádní rok a splnit si svoje plány a sny?...